Inspektor Ochrony Danych — kim jest i kiedy jest potrzebny?

Inspektorzy ochrony danych osobowych są niezbędni, gdy firma ma do czynienia z wrażliwymi informacjami. Aby pozostać w zgodzie z przepisami, potrzebny jest inspektor, który może pomóc w monitorowaniu sposobu, w jaki tego typu fakty są wykorzystywane przez organizację i upewnić się, że wszystko jest zgodne z lokalnym prawem.

RODO wymaga, aby niektóre firmy, które przetwarzają duże ilości danych osobowych w ramach swojej działalności, były zarządzane przez osobę wyznaczoną jako Inspektor Ochrony Danych  te muszą przyjąć odpowiedzialność nie tylko za utrzymanie zgodności, ale także podejmowanie działań naprawczych w razie potrzeby, aby mogły kontynuować prowadzenie działalności

Inspektor Ochrony Danych kiedy jest potrzebny?

RODO nakłada na niektórych administratorów danych osobowych obowiązek powołania inspektora ochrony danych (IOD). Wszystkie organy państwowe i podmioty, które przetwarzają wrażliwe informacje na dużą skalę, będą potrzebowały asystenta odpowiedzialnego za monitorowanie prywatności osób fizycznych, zwanego „inspektorem ochrony danych”

Inspektor Ochrony Danych co robi?

Inspektor ochrony danych pomaga zapewnić wdrożenie przepisów dotyczących ochrony danych, działając jako pośrednik między zainteresowanymi stronami. Inspektor ochrony danych ma kilka obowiązków, w tym pomoc w sporządzaniu ocen ryzyka lub oceny, w jaki sposób dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z zasadą rozliczalności – wszystko to jest wykonywane w celu zapewnienia zgodności firmy, aby mogła ona pozostać w granicach określonych przez prawo!

Inspektor danych Osobowych a obecne przepisy prawa

Inspektor ochrony danych – stanowisko, które w ostatnich latach nabiera coraz większego rozmachu. W szczególności zapewnia on zgodność administratora danych z przepisami o ochronie danych i w razie potrzeby przygotowuje oceny ryzyka lub analizy skutków, monitoruje zachowanie pracowników w zakresie ochrony prywatności związanej z danymi osobowymi.

Ochrona danych osobowych prawo

W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych Inspektor zwiększa poziom prywatności w firmie. Każda organizacja przetwarza pewne dane osobowe, np. akta pracowników lub listy klientów, jednak zgodnie z nowymi przepisami RODO muszą one być odpowiednio chronione przez administratorów (administratorów danych), którzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że odbywa się to bez naruszania jakichkolwiek wytycznych określonych przez prawo. Dobry inspektor ochrony danych zapewnia gwarancję, że wrażliwe materiały 

Kto może zostać Inspektorem Danych Osobowych?

Inspektor ochrony danych powinien posiadać solidne zrozumienie przepisów i praktyk dotyczących ochrony danych, jak również kwalifikacje w tym zakresie. Będzie również potrzebował zdolności do wypełniania zadań związanych zarówno z identyfikacją ryzyka wycieku danych osobowych, jak i wdrażaniem rozwiązań, które są zaprojektowane specjalnie dla potrzeb Twojej firmy!

Inspektor Danych Osobowych powinien posiadać:

  • ekspercką wiedzę na temat krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych; 
  • dogłębne zrozumienie przepisów RODO, które szybko stają się nową normą w dzisiejszym społeczeństwie. 
  • Osoba ta musi być również świadoma działalności swojego sektora, jak również procesów stosowanych przez administratorów w tych branżach/sektorach 
  • w tym systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe itp.; odpowiednie 
  • umiejętności obejmują zdolność do wykazania, w jaki sposób pomoże ona chronić prawa ludzi, nadzorując zgodność z całym obowiązującym prawem podczas pracy w imieniu organów publicznych

Inspektor Danych Osobowych outsourcing

Zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO możliwe jest, aby IOD pełnił więcej niż jedną funkcję. Pracownik ten może być zatrudniony zarówno przez administratora danych, jak i podmiot przetwarzający, w zależności od ich potrzeb i preferencji; zawsze jednak będzie pełnił funkcję doradczą, doradzając, jak najlepiej chronić dane osobowe, przestrzegając jednocześnie wszystkich przepisów nałożonych na niego na mocy prawa krajowego.  Inspektorem Danych Osobowych może być również osoba nie zatrudniona w firmie tzw. outsourcing usług.

Artykuł powstał we współpracy z vattax.pl